پاورپوینت بررسی رابطه و تعامل معماری و موسیقی - 48 اسلاید

پاورپوینت بررسی رابطه و تعامل معماری و موسیقی - 48 اسلاید

پاورپوینت بررسی رابطه و تعامل معماری و موسیقی - 48 اسلاید

پاورپوینت بررسی رابطه و تعامل معماری و موسیقی - 48 اسلاید

فهرست مطالب
موسيقی،معماری زمان است و معماری موسيقی مکان
معماری موسیقی مجسم
ارتباط معماری و موسیقی
معماری فرکانس هاینوری
الهامات موسیقایی
از معماری تا موسیقی
شعر درمعماری
موسیقی روح زمان و معماری
ریتم چیست
ریتم در طبیعت
ریتم در کلام
ریتم در موسیقی
ریتم در معماری
فضا در موسيقی و معماری
شکل در موسيقی و معماری
پيوندها و جدايی های دو جهان معماری و موسيقی
موسيقی و معماری و اندوخته های فرهنگی
وجه قابل انتقال مفهوم ها(گوش و چشم)
صحنه جايگزينی مواد اوليه موسيقی ومعماری 
نگاهی به ماده معماری و موسيقی در فضای زمانی-مکانی
معماران و موسيقی سازان 
معماری يعنی موسيقی جلد شده
نسبت های هارمونيک در معماری و موسيقی 
نسبت های هارمونيک 
معماری و موسيقی ايران
سازماندهی فضا بر اساس الگوهای رايج در معماری و موسيقی
سلسله مراتب در کشف فضای معماری و موسيقی ايران